1
פתיחה
2
פרטי התקשרות עם הגוף המבקש
3
העלאת קבצים
4
סיום והגשת הבקשה

שלום רב,

עיריית נשר מזמינה בזאת מוסדות ציבור וגופים הפועלים בתחומה, שלא למטרות רווח, לפנות אל העירייה לצורך הגשת בקשה לקבלת תמיכה לשנת 2020.

הבקשה הנה בכפוף לתבחינים לקבלת תמיכות שאישרה מליאת מועצת העיר ביום 27/05/2020 - לצפייה בתבחינים שאושרו לחצו כאן.

הנכם נדרשים להגיש את הבקשה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בשלבים הבאים בטופס זה עד ליום חמישי, 09/07/2020, י"ז תמוז תש"ף, בשעה 12:00.

טפסים למילוי וחתימה על ידי מורשי החתימה

אישורים שונים ומסמכים נלווים

 • אישור ניהול תקין מרשם העמותות
 • תעודת רישום תאגיד או אישור עו"ד על המעמד המשפטי
 • אישור רו"ח בדבר עמידת הגוף בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות
 • מסמכי יסוד מעודכנים על הקמת העמותה
 • אישור על קיום חשבון בנק
 • אישור בתוקף על מעמד הגוף משלטונות מע"מ
 • אישור בתוקף ממס הכנסה על ניהול ספרים
 • **ניתן לצרף מסמך כללי המסביר על פעילות העמותה בעיר

דוחות ונתונים כספיים

 • דוח כספי מבוקר לשנת 2018
 • מאזן בוחן לשנת 2019
 • תקציב מאושר או הצעת תקציב לשנת 2020
 • דוח מילולי על פעילות הגוף ותרומתו לתושבי העיר נשר
 • דוח מאושר על ידי רו"ח המפרט את עלויות השכר בשנת 2018

לתשומת ליבם של מבקשי התמיכה:

 1. בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל.
 2. בקשות אשר לא יוגשו במועד עלולות להידחות מבלי שיעלו כלל לדיון בוועדה.
 3. העירייה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה אשר בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ואשר ניתן לראותו כאן ובאתר משרד הפנים.
 4. רק מוסד ציבור, כמשמעותו בחוק, ושאיננו פועל למטרת רווח, יכול להגיש בקשה לתמיכה.
 5. תמיכות תינתנה בכפוף לאישור תקציב העירייה ובהתאם לתבחינים המאושרים.
 6. העירייה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומר לרשותה, הן לגבי מטרה אחת והן לגבי כל המטרות.

בברכה,

זאב זימל

גזבר העירייה

 

להנחיות הגזבר בקובץ PDF

לשאלות ובירורים:

מחלקת הגזברות - 04-8299207 או בדוא"ל sigal@nesher.muni.il

אישור קריאה * שדה חובה

 

פרטי הגוף מבקש התמיכה:

שימו לב לדוא"ל זה ישלח אישור הגשת הבקשה

פרטי איש הקשר:

שימו לב למספר זה תשלח הודעת SMS עם אישור הגשת הבקשה

 

אישור ניהול חשבון

אישור ניהול חשבון

פרטי מגיש הבקשה וחתימתו:

Browser not supported